‫ نحوه انجام تنظیمات SMTP برای ارسال ایمیل

سلام و روزبخیر

من طبق توضیحات دوستان که در سایر پست ها بود، تنظیمات قسمت SMTP را برای ایمیلی که از دامنه جیمیل هست انجام دادم. در جیمیل هم قسمت less secure apps رو فعال کردم. با این حال وقتی اتصال رو تست میکنم، پیام Could not authenticate رو نشون میده. مشکل از کجا میتونه باشه؟؟

سازنده: TabrizAPA زمان ایجاد: 12 دی 1396 زمان اتمام: 13 دی 1396

پاسخ‌ها:

مرتب‌سازی بر اساس
تیم توسعه
مرادنژاد 12 دی 1396

با سلام

اگر ممکن هست تنظیماتی که قرار داده‌اید را هم بنویسید. (بدون موارد شخصی)

TabrizAPA 12 دی 1396

میزبان: smtp.gmail.com

دروازه: 587

نام کاربری: نام کاربری ایمیل به همراه @

گذرواژه: گذرواژه جیمیل

اتصال امن: TLS

البته برای گذرگاه و نوع اتصالSSL با گذرگاه 465 هم امتحان کردم وصل نشد.

محمد آقاعباسلو تیم توسعه

سلام

لطفا اقدامات زیر را جهت بررسی خطای دریافت شده از بررسی اتصالsmtp انجام دهید:

مقدار $SMTPDebug را در فایل واقع در مسیر زیر برابر ۴ قرار دهید:

ow_libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php

پس از انجام کار مذکور فایل تغییر داده شده را ذخیره کنید و مجددا روی دکمه بررسی اتصال smtp کلیک کنید و سپس خطای دریافت شده را به صورت کامل اینجا بنویسید

ویرایش شده توسط محمد آقاعباسلو (12 دی 1396)
TabrizAPA 12 دی 1396

خطای هنگام اتصال با TLS :

2018-01-02 17:02:12    Connection: opening to smtp.gmail.com:587, timeout=300, options=array (
                                           'ssl' =>
                                           array (
                                             'verify_peer_name' => false,
                                             'allow_self_signed' => true,
                                           ),
                                         )
2018-01-02 17:02:12    Connection: opened
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is ""
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "220-sun.asemanhost.com ESMTP Exim 4.89_1 #1 Tue, 02 Jan 2018 20:32:12 +0330
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "220-sun.asemanhost.com ESMTP Exim 4.89_1 #1 Tue, 02 Jan 2018 20:32:12 +0330
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited,
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "220-sun.asemanhost.com ESMTP Exim 4.89_1 #1 Tue, 02 Jan 2018 20:32:12 +0330
                                         220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited,
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "220 and/or bulk e-mail.
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SERVER -> CLIENT: 220-sun.asemanhost.com ESMTP Exim 4.89_1 #1 Tue, 02 Jan 2018 20:32:12 +0330
                                         220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited,
                                         220 and/or bulk e-mail.
2018-01-02 17:02:12    CLIENT -> SERVER: EHLO 136.243.11.201
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is ""
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250-SIZE 52428800
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         250-SIZE 52428800
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250-8BITMIME
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         250-SIZE 52428800
                                         250-8BITMIME
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250-PIPELINING
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         250-SIZE 52428800
                                         250-8BITMIME
                                         250-PIPELINING
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250-AUTH PLAIN LOGIN
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         250-SIZE 52428800
                                         250-8BITMIME
                                         250-PIPELINING
                                         250-AUTH PLAIN LOGIN
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250-STARTTLS
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         250-SIZE 52428800
                                         250-8BITMIME
                                         250-PIPELINING
                                         250-AUTH PLAIN LOGIN
                                         250-STARTTLS
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250 HELP
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SERVER -> CLIENT: 250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         250-SIZE 52428800
                                         250-8BITMIME
                                         250-PIPELINING
                                         250-AUTH PLAIN LOGIN
                                         250-STARTTLS
                                         250 HELP
2018-01-02 17:02:12    CLIENT -> SERVER: STARTTLS
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is ""
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "220 TLS go ahead
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SERVER -> CLIENT: 220 TLS go ahead
2018-01-02 17:02:12    CLIENT -> SERVER: EHLO 136.243.11.201
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is ""
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250-SIZE 52428800
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         250-SIZE 52428800
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250-8BITMIME
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         250-SIZE 52428800
                                         250-8BITMIME
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250-PIPELINING
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         250-SIZE 52428800
                                         250-8BITMIME
                                         250-PIPELINING
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250-AUTH PLAIN LOGIN
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is "250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         250-SIZE 52428800
                                         250-8BITMIME
                                         250-PIPELINING
                                         250-AUTH PLAIN LOGIN
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "250 HELP
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SERVER -> CLIENT: 250-sun.asemanhost.com Hello 136.243.11.201 [136.243.11.201]
                                         250-SIZE 52428800
                                         250-8BITMIME
                                         250-PIPELINING
                                         250-AUTH PLAIN LOGIN
                                         250 HELP
2018-01-02 17:02:12    Auth method requested: UNKNOWN
2018-01-02 17:02:12    Auth methods available on the server: PLAIN,LOGIN
2018-01-02 17:02:12    Auth method selected: LOGIN
2018-01-02 17:02:12    CLIENT -> SERVER: AUTH LOGIN
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is ""
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "334 VXNlcm5hbWU6
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SERVER -> CLIENT: 334 VXNlcm5hbWU6
2018-01-02 17:02:12    CLIENT -> SERVER: VGFicml6U2h1YkBnbWFpbC5jb20=
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $data is ""
2018-01-02 17:02:12    SMTP -> get_lines(): $str is  "334 UGFzc3dvcmQ6
                                         "
2018-01-02 17:02:12    SERVER -> CLIENT: 334 UGFzc3dvcmQ6
2018-01-02 17:02:12    CLIENT -> SERVER: dEBicml6JGh1YkAyMDE3IyM=
2018-01-02 17:02:14    SMTP -> get_lines(): $data is ""
2018-01-02 17:02:14    SMTP -> get_lines(): $str is  "535 Incorrect authentication data
                                         "
2018-01-02 17:02:14    SERVER -> CLIENT: 535 Incorrect authentication data
2018-01-02 17:02:14    SMTP ERROR: Password command failed: 535 Incorrect authentication data
2018-01-02 17:02:14    SMTP Error: Could not authenticate.
2018-01-02 17:02:14    CLIENT -> SERVER: QUIT
2018-01-02 17:02:14    SMTP -> get_lines(): $data is ""
2018-01-02 17:02:14    SMTP -> get_lines(): $str is  "221 sun.asemanhost.com closing connection
                                         "
2018-01-02 17:02:14    SERVER -> CLIENT: 221 sun.asemanhost.com closing connection
2018-01-02 17:02:14    Connection: closed
SMTP Error: Could not authenticate.

ویرایش شده توسط TabrizAPA (12 دی 1396)
TabrizAPA 12 دی 1396

خطا هنگام اتصال با ssl:

2018-01-02 17:06:51    Connection: opening to ssl://smtp.gmail.com:465, timeout=300, options=array (
                                           'ssl' =>
                                           array (
                                             'verify_peer_name' => false,
                                             'allow_self_signed' => true,
                                           ),
                                         )
2018-01-02 17:06:53    Connection failed. Error #2: stream_socket_client(): unable to connect to ssl://smtp.gmail.com:465 (Network is unreachable) [/home/sazami/public_html/ow_libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.smtp.php line 299]
2018-01-02 17:06:53    SMTP ERROR: Failed to connect to server: Network is unreachable (101)
SMTP ارتباط ناموفق بود.

محمد آقاعباسلو تیم توسعه

لطفا در کلاس BOL_MailService در تابع initializeMailer شبه کد:

$mailer->SMTPOptions = array('ssl' => array('verify_peer_name' => false, 'allow_self_signed' => true));

را به:

$mailer->SMTPOptions = array('ssl' => array('verify_peer' => false,'verify_peer_name' => false, 'allow_self_signed' => true));

تغییر دهید.

سپس دوباره اتصال به smtp را بررسی کنید.

لطفا نتیجه را اطلاع دهید.

سپاس

ویرایش شده توسط محمد آقاعباسلو (13 دی 1396)
TabrizAPA 13 دی 1396

2018-01-03 11:08:16    Connection: opening to ssl://smtp.gmail.com:465, timeout=300, options=array (
                                           'ssl' => 
                                           array (
                                             'verify_peer' => false,
                                             'verify_peer_name' => false,
                                             'allow_self_signed' => true,
                                           ),
                                         )
2018-01-03 11:08:18    Connection failed. Error #2: stream_socket_client(): unable to connect to ssl://smtp.gmail.com:465 (Network is unreachable) [/home/sazami/public_html/ow_libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.smtp.php line 299]
2018-01-03 11:08:18    SMTP ERROR: Failed to connect to server: Network is unreachable (101)
SMTP ارتباط ناموفق بود.

ویرایش شده توسط TabrizAPA (13 دی 1396)
محمد آقاعباسلو تیم توسعه

خطای گزارش شده نشان دهنده مشکل اتصال شبکه اجتماعی شما به اینترنت است. لطفا محدودیتهای شبکه را روی سرور خود بررسی نمایید‌(به ویژه SMTP)

برای اطمینان از صحیح بودن smtp راه اندازی شده می توانید از سامانه demo.shub.ir استفاده کرده و تنظیمات smtp خود را در آنجا وارد کنید و سپس اتصال را بررسی کنید.

ویرایش شده توسط محمد آقاعباسلو (13 دی 1396)
این موضوع بسته شده است