‫ تست با php 7.2

سلام

آیا شاب روی اوبونتو 18.04 و php نسخه 7.2 تست شده؟ در صورت امکان تست کنید فکر کنم php7.2 کمی با قبل متفاوت است.

سازنده: محمود زمان ایجاد: 6 خرداد 1397 زمان اتمام: 30 خرداد 1397

پاسخ‌ها:

مرتب‌سازی بر اساس
تیم توسعه
مرادنژاد 9 خرداد 1397

با سلام

شاب بر روی اوبونتو ۱۸.۰۴ تست شده و مشکلی نداشت.

با PHP 7.1 هم سازگار است. سازگاری با PHP 7.2 در حال بررسی توسط تیم موتوشاب است.

در صورتی که شما نسخه PHP خود را به نسخه مذکور ارتقا داده‌اید و مشکلی مشاهده کرده‌اید، لطفا گزارش کنید.

با تشکر

ویرایش شده توسط مرادنژاد (9 خرداد 1397)
محمود 9 خرداد 1397

من بر روی یک سیستم که ابونتو 1804 تازه نصب شده تست کردم و جواب نگرفتم. کانفیگ ها را ببینید.

root@webshub:~# ls -l /etc/apache2/sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 35 مئی   30 11:57 000-default.conf -> ../sites-available/000-default.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 38 مئی   30 12:07 shub.conf -> /etc/apache2/sites-available/shub.conf
root@webshub:~# cat /etc/apache2/sites-available/shub.conf
<VirtualHost *:80>
            ServerAdmin admin@yourdomain.com
            DocumentRoot /var/www/html/shub/
            ServerName your-domain.com
            ServerAlias www.your-domain.com
            <Directory /var/www/html/shub/>
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
           </Directory>
           ErrorLog /var/log/apache2/webshub-error_log
           CustomLog /var/log/apache2/webshub-access_log common
</VirtualHost>
root@webshub:~#

 

 

و فایلها در جای مناسب قرار دارند.

 

root@webshub:/var/www/html/shub# ls -l
total 900
-rw-r--r--  1 www-data www-data   3115 اوْکتوْ 14  2017 captcha.php
-rw-rw-r--  1 www-data www-data  38496 اوْکتوْ 10  2016 CHANGELOG.txt
-rw-r--r--  1 www-data www-data   5023 مئی   28  2017 e500.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   3257 ژانوی 18 09:23 index.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   4320 مئی   16 19:21 install_info.txt
drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_core
drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_cron
drwxr-xr-x 10 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_iis
drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_includes
drwxr-xr-x  7 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_install
drwxr-xr-x 15 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_libraries
drwxrwxrwx  2 www-data www-data   4096 مئی   16 19:33 ow_log
drwxrwxrwx  7 www-data www-data   4096 مئی   16 19:33 ow_pluginfiles
drwxr-xr-x 31 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_plugins
drwxr-xr-x  4 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_smarty
drwxr-xr-x  4 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_static
drwxr-xr-x  4 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_system_plugins
drwxr-xr-x  3 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_themes
drwxr-xr-x  4 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_updates
drwxrwxrwx  4 www-data www-data   4096 مئی   16 19:33 ow_userfiles
drwxr-xr-x  2 www-data www-data   4096 مئی   30 12:08 ow_utilities
-rw-r--r--  1 www-data www-data    358 مئی   16 19:21 ow_version.xml
-rw-r--r--  1 www-data www-data 774367 مئی   16 19:21 ReadMe.pdf
-rw-rw-r--  1 www-data www-data    718 دسامب 21  2016 robots.txt
-rw-rw-r--  1 www-data www-data   1462 مئی   23  2016 UPDATE.txt
root@webshub:/var/www/html/shub#

 

 

وقتی آدرس http://w.x.y.z/shub رو وارد میکنم پیغام زیر نشون داده میشه

The requested URL /shub/install was not found on this server.

 

 

در صورتی که فایلها وجود دارند و بجز آنزیپ کردن کار دیگه ای انجام نشده. صفحه دیفالت آپاچی با آدرس http://w.x.y.z نشون داده میشه. قبلا این ارور رو دیده بودم و حل شده بود. یک virtualhost بیشتر وجود نداره و همون طورکه گفتم سیستم عامل تازه نصب شده بر روی ماشین.

محمود 9 خرداد 1397

ماجولهای زیر نصب شده اند

root@webshub:~# apachectl -M
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Loaded Modules:
 core_module (static)
 so_module (static)
 watchdog_module (static)
 http_module (static)
 log_config_module (static)
 logio_module (static)
 version_module (static)
 unixd_module (static)
 access_compat_module (shared)
 alias_module (shared)
 auth_basic_module (shared)
 authn_core_module (shared)
 authn_file_module (shared)
 authz_core_module (shared)
 authz_host_module (shared)
 authz_user_module (shared)
 autoindex_module (shared)
 deflate_module (shared)
 dir_module (shared)
 env_module (shared)
 filter_module (shared)
 mime_module (shared)
 mpm_prefork_module (shared)
 negotiation_module (shared)
 php7_module (shared)
 reqtimeout_module (shared)
 rewrite_module (shared)
 setenvif_module (shared)
 status_module (shared)
root@webshub:~#

 

تیم توسعه
مرادنژاد 20 خرداد 1397
این مشکل احتمالا بخاطر حذف شدن فایلهای فولدر ow_install است و ارتباطی به اوبونتو ۱۸۰۴ ندارد.
از کپی کردن فایل‌ها به محل جدید نصب خودداری کنید.
به جای آن کد را از سایت دوباره بارگیری کرده و در فولدر shub قرار دهید.
ویرایش شده توسط مرادنژاد (20 خرداد 1397)
محمود 20 خرداد 1397

مشکل با تعریف یک فایل .htaccess حل شد. در راهنمای شاب چنین چیزی ندیدم البته

تیم توسعه
مرادنژاد 30 خرداد 1397

فایل htaccess در خود فایل zip وجود دارد و نیازی به تغییر یا آموزشی وجود ندارد.

این موضوع بسته شده است