‫ نتایج برای #10

جستجوی هشتگ

شما قادر به مشاهده 4 مورد از 4 مورد هستید
خطا در نصب افزونه پیام صوتی
MAHMOUD
MAHMOUD 29 دی 1398

وقت بخیر

به هنگام نصب افزونه پیام صوتی با خطای زیر مواجه میشم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید :

خطایی در سامانه رخ داده است. (خطای 500)

 

اگر کاربر مدیر هستید، برای مشاهده خطا اینجا را کلیک کنید.

 

خطایی در سامانه وجود دارد !
به منظور شناسایی خطا، مراحل زیر را طی کنید:
- فایل ow_includes/config.php را باز کرده و مقدار متغیر DEBUG_MODE را به true تغییر دهید.
- سناریو خطا را مجددا بررسی نمایید.

Error details:

Type: Error
Message: Argument 1 passed to OW_Plugin::__construct() must be an instance of BOL_Plugin, null given, called in /home/sepahna/joom.sepahna.ir/ow_system_plugins/base/bol/language_service.php on line 1190
File: /home/sepahna/joom.sepahna.ir/ow_core/plugin.php
Line: 63
Trace: #0 /home/sepahna/joom.sepahna.ir/ow_system_plugins/base/bol/language_service.php(1190): OW_Plugin->__construct(NULL) #1 /home/sepahna/joom.sepahna.ir/ow_plugins/iisaudio/install.php(9): BOL_LanguageService->updatePrefixForPlugin('iisaudio') #2 /home/sepahna/joom.sepahna.ir/ow_system_plugins/base/bol/plugin_service.php(716): include_once('/home/sepahna/j...') #3 /home/sepahna/joom.sepahna.ir/ow_system_plugins/base/bol/plugin_service.php(404): BOL_PluginService->includeScript('/home/sepahna/j...') #4 /home/sepahna/joom.sepahna.ir/ow_system_plugins/admin/controllers/plugins.php(923): BOL_PluginService->install('iisaudio') #5 [internal function]: ADMIN_CTRL_Plugins->install(Array) #6 /home/sepahna/joom.sepahna.ir/ow_core/request_handler.php(251): ReflectionMethod->invokeArgs(Object(ADMIN_CTRL_Plugins), Array) #7 /home/sepahna/joom.sepahna.ir/ow_core/request_handler.php(226): OW_RequestHandler->processControllerAction(Object(ReflectionMethod), Object(ADMIN_CTRL_Plugins)) #8 /home/sepahna/joom.sepahna.ir/ow_core/application.php(344): OW_RequestHandler->dispatch() #9 /home/sepahna/joom.sepahna.ir/index.php(71): OW_Application->handleRequest() #10 {main}

 

خطا در زمان انتشار خبر
Saeed 14 اردیبهشت 1398

با سلام بعد از نوشتن خبر و ذخیره به عنوان پیش نویس وقتی می خواهم خبر را منتشر کنم به خطای زیر بر می خورم

Message: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 TRIGGER command denied to user 'motoshubuser'@'localhost' for table 'ow_iisnews_entry'
File: /var/www/html/motoshub/ow_core/database.php
Line: 725
Trace:

#0 /var/www/html/motoshub/ow_core/database.php(725): PDOStatement->execute() #1 /var/www/html/motoshub/ow_core/database.php(452): OW_Database->execute('UPDATE `ow_iisn...', Array) #2 /var/www/html/motoshub/ow_core/database.php(493): OW_Database->query('UPDATE `ow_iisn...', Array) #3 /var/www/html/motoshub/ow_core/database.php(565): OW_Database->update('UPDATE `ow_iisn...', Array) #4 /var/www/html/motoshub/ow_core/base_dao.php(212): OW_Database->updateObject('ow_iisnews_entr...', Object(Entry)) #5 /var/www/html/motoshub/ow_plugins/iisnews/bol/service/entry_service.php(75): OW_BaseDao->save(Object(Entry)) #6 /var/www/html/motoshub/ow_plugins/iisnews/controllers/save.php(390): EntryService->save(Object(Entry)) #7 /var/www/html/motoshub/ow_plugins/iisnews/controllers/save.php(93): SaveForm->process(Object(IISNEWS_CTRL_Save)) #8 [internal function]: IISNEWS_CTRL_Save->index(Array) #9 /var/www/html/motoshub/ow_core/request_handler.php(251): ReflectionMethod->invokeArgs(Object(IISNEWS_CTRL_Save), Array) #10 /var/www/html/motoshub/ow_core/request_handler.php(226): OW_RequestHandler->processControllerAction(Object(ReflectionMethod), Object(IISNEWS_CTRL_Save)) #11 /var/www/html/motoshub/ow_core/application.php(344): OW_RequestHandler->dispatch() #12 /var/www/html/motoshub/index.php(71): OW_Application->handleRequest() #13 {main}

Type: PDOException
عدم اتصال به موتوشاب برای به روز رسانی
سید یحیی 8 بهمن 1397

خیلی ممنون. الان پیغام داد که به روز رسانی هست. من کلیک کردم و بعد از وارد کردن مشخصات لاگین و دو دقیقه صبر کردن این پیغام رو داد. اینم بگم که قبل از آپدیت، مود دیباگ رو فعال کردم

 

Message:     Too few arguments to function WysiwygTextarea::__construct(), 1 passed and at least 2 expected
File:     /var/www/html/ow_core/form_element.php
Line:     3067
Trace:     

#0 [internal function]: WysiwygTextarea->__construct('message')
#1 /var/www/html/ow_core/ow.php(449): ReflectionClass->newInstanceArgs(Array)
#2 /var/www/html/ow_core/ow.php(413): OW::getClassInstanceArray('MAILBOX_CLASS_T...', Array)
#3 /var/www/html/ow_plugins/mailbox/classes/new_message_form.php(78): OW::getClassInstance('MAILBOX_CLASS_T...', 'message')
#4 [internal function]: MAILBOX_CLASS_NewMessageForm->__construct(Object(MAILBOX_CMP_NewMessage))
#5 /var/www/html/ow_core/ow.php(449): ReflectionClass->newInstanceArgs(Array)
#6 /var/www/html/ow_core/ow.php(413): OW::getClassInstanceArray('MAILBOX_CLASS_N...', Array)
#7 /var/www/html/ow_plugins/mailbox/components/new_message.php(44): OW::getClassInstance('MAILBOX_CLASS_N...', Object(MAILBOX_CMP_NewMessage))
#8 [internal function]: MAILBOX_CMP_NewMessage->__construct(Array)
#9 /var/www/html/ow_core/ow.php(449): ReflectionClass->newInstanceArgs(Array)
#10 /var/www/html/ow_core/ow.php(413): OW::getClassInstanceArray('MAILBOX_CMP_New...', Array)
#11 /var/www/html/ow_smarty/plugin/function.component.php(48): OW::getClassInstance('MAILBOX_CMP_New...', Array)
#12 /var/www/html/ow_smarty/template_c/a69f64d8684a304958e200777136cd5b8fad3fd4_0.file.toolbar.html.php(53): smarty_function_component(Array, Object(Smarty_Internal_Template))
#13 /var/www/html/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php(123): content_5c4f4d82f01472_05807090(Object(Smarty_Internal_Template))
#14 /var/www/html/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php(114): Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode(Object(Smarty_Internal_Template))
#15 /var/www/html/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(216): Smarty_Template_Compiled->render(Object(Smarty_Internal_Template))
#16 /var/www/html/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(232): Smarty_Internal_Template->render(false, 0)
#17 /var/www/html/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(116): Smarty_Internal_TemplateBase->_execute(Object(Smarty_Internal_Template), NULL, NULL, NULL, 0)
#18 /var/www/html/ow_core/view_renderer.php(82): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch('/var/www/html/o...')
#19 /var/www/html/ow_core/view.php(187): OW_ViewRenderer->renderTemplate('/var/www/html/o...')
#20 /var/www/html/ow_core/component.php(80): OW_View->render()
#21 /var/www/html/ow_plugins/mailbox/components/toolbar.php(271): OW_Component->render()
#22 /var/www/html/ow_plugins/mailbox/components/console_mailbox.php(69): MAILBOX_CMP_Toolbar->render()
#23 /var/www/html/ow_plugins/mailbox/classes/event_handler.php(1141): MAILBOX_CMP_ConsoleMailbox->__construct()
#24 /var/www/html/ow_core/event_manager.php(229): MAILBOX_CLASS_EventHandler->onCollectConsoleItems(Object(BASE_CLASS_ConsoleItemCollector))
#25 /var/www/html/ow_system_plugins/base/components/console.php(54): OW_EventManager->trigger(Object(BASE_CLASS_ConsoleItemCollector))
#26 /var/www/html/ow_core/view.php(165): BASE_CMP_Console->onBeforeRender()
#27 /var/www/html/ow_core/component.php(80): OW_View->render()
#28 /var/www/html/ow_smarty/plugin/function.component.php(50): OW_Component->render()
#29 /var/www/html/ow_smarty/template_c/5d5d0232f07472baf78cc892044cf50666083561_0.file.admin.html.php(78): smarty_function_component(Array, Object(Smarty_Internal_Template))
#30 /var/www/html/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php(123): content_5c4f4d82e73817_65881177(Object(Smarty_Internal_Template))
#31 /var/www/html/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php(114): Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode(Object(Smarty_Internal_Template))
#32 /var/www/html/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(216): Smarty_Template_Compiled->render(Object(Smarty_Internal_Template))
#33 /var/www/html/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(232): Smarty_Internal_Template->render(false, 0)
#34 /var/www/html/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(116): Smarty_Internal_TemplateBase->_execute(Object(Smarty_Internal_Template), NULL, NULL, NULL, 0)
#35 /var/www/html/ow_core/view_renderer.php(82): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch('/var/www/html/o...')
#36 /var/www/html/ow_core/view.php(187): OW_ViewRenderer->renderTemplate('/var/www/html/o...')
#37 /var/www/html/ow_core/html_document.php(625): OW_View->render()
#38 /var/www/html/ow_core/response.php(171): OW_HtmlDocument->render()
#39 /var/www/html/ow_core/application.php(557): OW_Response->respond()
#40 /var/www/html/index.php(89): OW_Application->returnResponse()
#41 {main}

Type:     ArgumentCountError

 

عکس صفحه هم اینجوریه

مشکل در انتقال شبکه به سرور جدید
محمود 18 شهریور 1397

بعد از انتقال فایل shub.sql به سرور جدید...

 

سئوال: فرضا انتقال موفقیت آمیز باشد. این به معنی آن است که در سرور جدید با اکانت ادمین جدید snadmin نمیتوان لاگین کرد زیرا پایگاه داده قبلی جایگزین شده و در سرور قدیم اکانت مدیر someone بوده. آیا راهی برای تغییر اسم اکانت مدیر وجود دارد؟ از این بابت مهم است که در شبکه قبلی، مدیر یک شخص بوده الان میخواهیم مدیر یک اکانت باشد که توسط دو نفر مدیریت شود.

 

اما در واقعیت:

در سرور جدید با دستور زیر فایل shub.sql را به پایگاه داده motoshubdb2 منتقل میکنیم

mysql -u root -p motoshubdb2 < /home/snadmin/shub.sql

صفحه را بازنشانی میکنیم و میبینیم که نه با اکانت snadmin وارد میشود و نه با اکانت someone.

 

خوشبختانه این مشکل راه حل دارد و آن به خاطر تغییر روش امن سازی پسوردها است. پارامتر OW_PASSWORD* باید برای هر دو سایت یکی باشد. در اینجا خطی که در سرور قدیم هست را به سرور جدید منتقل میکنیم و بعد از آن میتوانیم با اکانت ادمین قبلی یعنی someone لاگین کنیم.

اینجا سئوالی که پیشتر مطرح شد، مهم میشود. یعنی همان ادمین قبلی که شخص بوده به سرور جدید منتقل شده است.

 

اما بعد از لاگین هیچ صفحه ای مشاهده نمی شود و فقط warning و error وجود دارد. این احتمال هست که سرور قدیم نسخه قدیمیتر پوسته یا موتور را داشته و سرور جدید هم موتور جدیدی دارد و هم پوسته جدیدتر. با این حال این که هیچ چیز نشان داده نشود، به نظر کمی عجیب است.

 

 


OW Debug - Warning
Message:     Can't generate URI! Route `questions-index` not found!
File:     /var/www/html/test/ow_core/router.php
Line:     236


OW Debug - Warning
Message:     Can't generate URI! Route `iishashtag.page` not found!
File:     /var/www/html/test/ow_core/router.php
Line:     236


OW Debug - Warning
Message:     Can't generate URI! Route `iisterms.index` not found!
File:     /var/www/html/test/ow_core/router.php
Line:     236


OW Debug - Warning
Message:     include(/var/www/html/test/ow_plugins/birthdays/components/friend_birthdays_widget.php): failed to open stream: No such file or directory
File:     /var/www/html/test/ow_core/autoload.php
Line:     110


OW Debug - Warning
Message:     include(): Failed opening '/var/www/html/test/ow_plugins/birthdays/components/friend_birthdays_widget.php' for inclusion (include_path='/var/www/html/test/ow_libraries/vendor/phpunit/phpunit-selenium:.:/opt/remi/php72/root/usr/share/pear:/opt/remi/php72/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php')
File:     /var/www/html/test/ow_core/autoload.php
Line:     110


OW Debug - Warning
Message:     call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'BIRTHDAYS_CMP_FriendBirthdaysWidget' not found
File:     /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_panel.php
Line:     67


OW Debug - Warning
Message:     include(/var/www/html/test/ow_plugins/iissuggestfriend/components/user_iis_suggest_friend_widget.php): failed to open stream: No such file or directory
File:     /var/www/html/test/ow_core/autoload.php
Line:     110


OW Debug - Warning
Message:     include(): Failed opening '/var/www/html/test/ow_plugins/iissuggestfriend/components/user_iis_suggest_friend_widget.php' for inclusion (include_path='/var/www/html/test/ow_libraries/vendor/phpunit/phpunit-selenium:.:/opt/remi/php72/root/usr/share/pear:/opt/remi/php72/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php')
File:     /var/www/html/test/ow_core/autoload.php
Line:     110


OW Debug - Warning
Message:     call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'IISSUGGESTFRIEND_CMP_UserIisSuggestFriendWidget' not found
File:     /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_panel.php
Line:     67


OW Debug - Error
Message:     Can't Render url using smarty!. ReflectionException: Class IISSUGGESTFRIEND_CMP_UserIisSuggestFriendWidget does not exist in /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_item.php:208 Stack trace: #0 /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_item.php(208): ReflectionClass->__construct('IISSUGGESTFRIEN...') #1 /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_item.php(92): BASE_CMP_DragAndDropItem->checkComponent('IISSUGGESTFRIEN...') #2 /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/components/drag_and_drop_frontend_panel.php(113): BASE_CMP_DragAndDropItem->setContentComponentClass('IISSUGGESTFRIEN...') #3 /var/www/html/test/ow_smarty/template_c/cbe755aae9055df41a3fcd7d3879f82c786c360b_0.file.drag_and_drop_entity_panel.html.php(145): BASE_CMP_DragAndDropFrontendPanel->tplComponent(Array, Object(Smarty_Internal_Template)) #4 /var/www/html/test/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php(128): content_5b9510161b9c85_57400660(Object(Smarty_Internal_Template)) #5 /var/www/html/test/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php(172): Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode(Object(Smarty_Internal_Template)) #6 /var/www/html/test/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php(206): Smarty_Template_Compiled->render(Object(Smarty_Internal_Template)) #7 /var/www/html/test/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(216): Smarty_Internal_Template->render(false, 0) #8 /var/www/html/test/ow_libraries/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(107): Smarty_Internal_TemplateBase->_execute(Object(Smarty_Internal_Template), NULL, NULL, NULL, 0) #9 /var/www/html/test/ow_core/view_renderer.php(82): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch('/var/www/html/t...') #10 /var/www/html/test/ow_core/view.php(187): OW_ViewRenderer->renderTemplate('/var/www/html/t...') #11 /var/www/html/test/ow_core/component.php(80): OW_View->render() #12 /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/controllers/component_panel.php(156): OW_Component->render() #13 /var/www/html/test/ow_system_plugins/base/controllers/component_panel.php(182): BASE_CTRL_ComponentPanel->action('dashboard', 1, false, Array, 'drag_and_drop_e...') #14 [internal function]: BASE_CTRL_ComponentPanel->dashboard(Array) #15 /var/www/html/test/ow_core/request_handler.php(250): ReflectionMethod->invokeArgs(Object(BASE_CTRL_ComponentPanel), Array) #16 /var/www/html/test/ow_core/request_handler.php(226): OW_RequestHandler->processControllerAction(Object(ReflectionMethod), Object(BASE_CTRL_ComponentPanel)) #17 /var/www/html/test/ow_core/application.php(346): OW_RequestHandler->dispatch() #18 /var/www/html/test/index.php(79): OW_Application->handleRequest() #19 {main}
File:     /var/www/html/test/ow_core/view_renderer.php
Line:     84

 

 

تا به اینجا پیشنهاد فنی چیست؟