‫ نتایج برای #10940

جستجوی هشتگ

به‌روزرسانی موتوشاب - شماره ساخت 10940
در تاریخ 1397/6/24 #‫نسخه 2 #‫موتوشاب با شماره ساخت #10940 منتشر شد. در نسخه جدید بهبودهایی در #‫هسته و #‫افزونه‌های موجود اعمال شده است. نسخه منتشر شده با تمامی نسخ 1.8.4 قبلی سازگاری دارد. انتشار نسخه دوم موتوشاب (هسته) در جدیدترین به‌روزرسانی موتوشاب، نسخه ۲ از این نرم‌افزار منتشر...... بیشتر
25 شهریور 1397